مطالب مرتبط:

ایجاد سیستم بایومتریک برای ثبت و راجستر بیجا شدگان و عودت کنندگان در ولایات مرزی کشور

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با برایند گری مسئول بخش حالات اضطرار سازمان جهانی غذا در کابل دیدار و گفتگو کرد

مطالب اخیر