مطالب مرتبط:

حکومت در کار کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مداخله می کند

سناتوران هشدار می دهند، در صورت که حکومت در کار کمیته گزینش مداخله کند، انتخابات بعدی پارلمانی و شوراهای ولسوالی بدنام تر از انتخابات گذشته ریاست جمهوری خواهد بود.

مطالب اخیر