مطالب مرتبط:

قومی سازی خطرناک تر از جنگ در افغانستان است

پیام آفتاب: سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، طی سخنانی در کابل گفت: قومی سازی خطرناک تر از جنگ در افغانستان است.

مطالب اخیر