مطالب مرتبط:

تغییر نام جوان اوکراینی به «آیفون ۷»

تتیانا پنینا خواهر iPhone Sim گفت:پذیرش این موضوع و باور اینکه حقیقت داشته باشد سخت بود، همه به دنبال راهی برای ابراز وجود هستند، خب پس چرا از این طریق نباشد؟

مطالب اخیر