مطالب مرتبط:

عدم دسترسی پژوهشگران به نسخه های خطی آرشیف ملی

از نسخه های قلمی قرآن گرفته تا متون های خطی آثار سعیدی، دیوان حافظ، شهنامه فردوسی و هزاران نسخه های خطی در کتابخانه آرشیف ملی نگهداری می شود، اما مشکل بنیادی اینست که پژوهشگران به دلیل عدم نبود فهرست رهنمای دقیق از این نسخه های خطی نمی تواند استفاده کند.

مطالب اخیر