مطالب مرتبط:

دشمنان افغانستان در پی دامن زدن به جنگ‌های قومی و مذهبی در کشور اند

سناتوران در مجلس سنا ضمن محکوم کردن حادثه غور می گویند که دشمنان افغانستان با هدف قرار دادن افراد غیر نظامی و بیگناه در پی دامن زدن به جنگ های قومی و مذهبی در کشور اند.

مطالب اخیر