مطالب مرتبط:

تحقیق تازه؛ افغانستان سومین کشور قانون شکن در جهان

بر اساس یک تحقیق تازه که از سوی نهاد عدالت جهانی صورت گرفته است، افغانستان سومین کشور قانون شکن جهان شناخته شده است

مطالب اخیر