مطالب مرتبط:

تلاش وزارت تحارت برای تامین نظر کارمندان اداره آیسا

در تشکیل وزارت تجارت و صنایع بیش از ۲۰۰ پست جدید و خالی موجود بوده که به کارمندان آیسا در هنگام استخدام برای پست های مذکور اولویت داده خواهد شد.

مطالب اخیر