مطالب مرتبط:

زعفران هرات و زیره بدخشان لقب «GI» را کسب می‌کنند

بیشترین محصولات افغانستان به نام های کشورهای همسایه صادر شده و نفع مادی و معنوی محصولات زراعتی افغانستان به کشورهای همسایه از جمله پاکستان می رسد.

مطالب اخیر