مطالب مرتبط:

حملات تخریبی طالبان در دو ماه گذشته دو میلیارد و 149 میلیون افغانی خساره در پی داشته است

حملات تخریبی طالبان در دو ماه گذشته دو میلیارد و 149 میلیون افغانی خساره در پی داشته است

مطالب اخیر