مطالب مرتبط:

رهیافت های فرا رَوی از حکومت قومی

در افغانستان همه مشکلات در جزایری جدا از هم نیست، نا امنی بدون فساد اداری و مواد مخدر نیست و قوم گرایی نمی تواند هیچ تاثیری بر امنیت نداشته باشد.

مطالب اخیر