مطالب مرتبط:

عربستان، علمای مسلمان و صلح و جنگ افغانستان

وهابیت و سلفی گری، قدرت، حیات و گسترش خود را در تکفیر و تفسیق دیگران و نفی و نقض اصول اساسی اسلام راستین و نخستین می داند و بر همین اساس با تروریزم خشن مبتنی بر ایده کشتار و حذف فزیکی مخالفان و دگراندیشان، پیوندی وثیق و مستحکم برقرار کرده است.

مطالب اخیر