مطالب مرتبط:

به علت درگيري شاهراه سالنگ موقتا مسدود است

طالبان مسلح با پرتاب موشك از ارتفاعات سالنگ جنوبي بر نظاميان كشور در شاهراه سالنگ حمله كردند

مطالب اخیر