مطالب مرتبط:

دولت در مقابل داعش

سر مقاله: رد پاي داعش، در موارد متعددي از جنايات و فجايع ماه هاي اخير ديده مي شود. داعش در افغانستان همانند، کشورهاي سوريه و عراق، براي اثبات حضور خود دست به جنايت هاي وحشتناک مي زند. هدف داعش از يک سو ايجاد رعب و وحشت ميان مردم ...

مطالب اخیر