مطالب مرتبط:

كشته شدن دهها عضو گروه طالبان در افغانستان

دهها عضو گروه طالبان در افغانستان كشته شدند

مطالب اخیر