مطالب مرتبط:

انفجارماین جان ۲ کودک را گرفت!

روزگذشته براثرانفجار ماین در ولسوالی پسابند غور، ۳ کودک که سرگرم بازی بودند، کشته و زخمی شدند.

مطالب اخیر