مطالب مرتبط:

زمینه و زمانه سعدی

ماندگار نوشت: سعدی شیرازی در دوره‌ای پای به عرصه حیات نهاد که سرزمین پارس‌ از هر سو عرصه تاخت‌وتاز نیروهای ویرانگر حیات اجتماعی قرار گرفته بود.

مطالب اخیر