مطالب مرتبط:

قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان موتر در دام پولیس هرات

کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات چهار تن از افراد پرچون فروش مواد مخدر را دستگیر کردندبه

مطالب اخیر