مطالب مرتبط:

قومگرایی در سیاست؛ اتهام یا حقیقت؟

قوم گرایی سیاسی یا سیطره نگاه قومی بر حوزه حکومتداری، چیزی نیست که به آسانی قابل انکار باشد و به سادگی نادیده گرفته شود؛ حتی اگر این امر، با انتقادهای شدید و افشاگرانه نزدیکان سیاسی رییس جمهور مانند جنرال دوستم و احمدضیا مسعود هم مورد تأکید و تأیید قرار نگیرد.

مطالب اخیر