مطالب مرتبط:

بی تفاوتی های حکومت، تروریست ها را جَری تر کرد!

اگر حکومت از ابتدا راهکار جدی و مؤثری را برای حفاظت از جان افراد ملکی روی دست می گرفت، شاید امروز مخالفان تا این…

مطالب اخیر