مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان ارقام خسارات وارده بر تأسیستات عامه را اعلام کرد

حکومت افغانستان آمار خسارات وارد شده از اثر جنگ ها بر تاسیسات عامه در دو ماه گذشته را اعلام کرد. ریاست جمهوری می گوید این خسارات مالی از سوی طالبان مسلح وارد شده و نزدیک به د...

مطالب اخیر