مطالب مرتبط:

اعتصاب کارمندان اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان (آیسا)

شماری از کارمندان آیسا یا نهاد حمایت از سرمایه گذاری افغانستان نسبت به عدم مصؤنیت شغلی کارمندان این نهاد دست به اعتصاب زدند.

مطالب اخیر