مطالب مرتبط:

ادعای انحصار قدرت در ارگ از اساس غلط است

معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور اکثریت برنامه‌های شان را از طریق مراجع مختلف به شکل شورایی اداره می‌کند.

مطالب اخیر