مطالب مرتبط:

زعفران هرات و زیره بدخشان در نمایشگاه کشور لاوس…

دراین سمینار و نمایشگاه محصولات چون زعفران هرات و زیره بدخشان را که قرار است لقب GI را کسب کند به نمایش گذاشته است.

مطالب اخیر