مطالب مرتبط:

ادعای انحصارگرایی رییس جمهور بی بنیاد است

ریاست جمهوری هرگونه ادعا درباره انحصار گرایی و قوم گرایی رییس جمهور را به شدت رد کرده و آن را از اساس اشتباه و بی بنیاد خوانده است.

مطالب اخیر