مطالب مرتبط:

خوشبینی‌ درباره ی روند صلح با گشایش سفارت قطر در کابل

شورای عالی صلح گفت: امیدورایم گشایش سفارت قطر در کابل به نفع صلح تمام شود.

مطالب اخیر