مطالب مرتبط:

لیست کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی به ارگ فرستاده میشود

لیست کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی از سوی کمیته گزینش اوایل هفته آینده به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد. یوسف رشید یک عضو کمیته گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی به رادی...

مطالب اخیر