مطالب مرتبط:

کارمندان اداره آیسا امروز دست به اعتصاب کاری زده‌اند

کارمندان اداره حمایت از سرمایه گذاران یا آیسا امروز به دلیل عدم پرداخت معاش شان از دو ماه بدینسو دست به اعتصاب کاری زده اند. سهراب عظیمی کارمند بخش روابط عامه این اداره به رادیو آزادی گفت، ا...

مطالب اخیر