مطالب مرتبط:

تقاضای مردم قندوز از دولت برای کمک در بازسازی خانه های تخریب شده

پیام آفتاب: خانواده‌های آسیب دیده جنگ قندوز از حکومت مرکزی می‌خواهند تا با افرادی که منازل شان تخریب و یا حریق شده کمک نقدی کند، تا برای فامیل شان یک سرپناه اعمار کنند.

مطالب اخیر