مطالب مرتبط:

شعور سیاسی از رهبران حکومت وحدت ملی فرار کرده است

معاون اول مجلس نمایندگان در پیوند به اختلافات اخیر رهبران حکومت وحدت ملی می گوید که شعور سیاسی از بسیاری رهبران سیاسی فرار کرده است.

مطالب اخیر