مطالب مرتبط:

دادگاهی در پاکستان شربت گل را به زندان عمومی فرستاد

دادگاهی در پاکستان شربت گل، خانم افغانی که زمانی به خاطر چشم‌های متفاوتش شهرت جهانی کسب کرد را به زندان عمومی فرستاده‌است.

مطالب اخیر