مطالب مرتبط:

سازمان ملل مجری دستورات امریکاست

درباره سوریه، سازمان ملل از خود آزادی عمل ندارد و در واقع این سازمان برای امریکا ایفای نقش می کند

مطالب اخیر