مطالب مرتبط:

نگرانی کمیسیون حقوق بشر از موجودیت محاکم صحرایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت محاکم صحرایی در این کشور ابراز نگرانی می کند مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند محاکم صحرایی بیشتر در حوزه غرب این کشو

مطالب اخیر