مطالب مرتبط:

شاروالی کابل: نبود ظرفیت سبب کندی در کارها شده است

شاروالی کابل می گوید با آنکه بودجه کافی در دست دارد اما به دلیل نبود ظرفیت کاری نمی تواند کار های زیادی را انجام دهد شاروالی کابل اعتراف می کند که به دلیل نبود ظرفیت در این ادار

مطالب اخیر