مطالب مرتبط:

۴۶ کارمند ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان عازم هند شده اند

ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که ۴۶ کارمند این اداره برای فراگیری آموزش های فنی و مسلکی به هند رفته اند این اداره ابراز امیدواری می کند تا در سال ها

مطالب اخیر