مطالب مرتبط:

کودتای ترکیه؛ از ساختگی بودن تا دخالت امریکا

هنوز سؤالهای بی جواب بسیاری درخصوص ساختگی بودن این کودتا وجود دارد از جمله میزان کشتارها و ویرانگری های صورت گرفته، تحقیر آشکار جنرال ها و نظامیانی که در کودتا نقش آفرینی کردند، تضعیف شدید ارتش و نیروهای مسلح ترکیه و هزینه های جانبی سنگینی که ترکیه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی از رهگذر کودتا متحمل شد

مطالب اخیر