مطالب مرتبط:

اقدامات عملی و اجرایی برگزاری انتخابات در سال جاری شروع شده

معاون دوم رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان سازمان ملل گفت حکومت افغانستان مصمم به برگزاری انتخابات در

مطالب اخیر