مطالب مرتبط:

صدور جواز از سوی شاروالی کابل الکترونیکی می شود

شاروالی کابل تفاهم نامه ی را برای بهبود روند کاری این اداره و به منظور مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب با نهاد دموکراسی انترنشنل و کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا به امضا رساند

مطالب اخیر