مطالب مرتبط:

ځوانان کولی شي د دښمنانو د دسیسو مخ ونیسي

پخوانی ولسمشر حامد کرزی وايي ځوانان د هېواد مهم ظرفیت دی او کولی شي د دښمنانو د دسیسو مخه ونیسي

مطالب اخیر