مطالب مرتبط:

مساعدت با ۱۶۲ خانواده بی جاشده در ولایت غور

آمریت امور مهاجرین ولایت غور ، ده ها فامیل بی جاشده را به همکاری نهاد های همکار مساعدت نموده است.

مطالب اخیر