مطالب مرتبط:

طالبان برنامه حمله بر ساختمان شوراي ملي را روي دست دارند

تلويزيون يك، در گزارشي مدعي شده كه به اسناد دسترسي پيدا كرده كه نشان مي دهد طالبان برنامه حمله بر ساختمان شوراي ملي را روي دست دارند

مطالب اخیر