مطالب مرتبط:

اکثر افراد رده بالا در وزارت صحت و عامه فاسد بودند

بنابر گزارش ها برخی افراد در بست اول و دوم وزارت صحت عامه از پست شان برکنار شده و افراد دیگری به کار گماشته شدند

مطالب اخیر