مطالب مرتبط:

جایگاه ویژه میوه افغانستان در جهان/ توسعه افغانستان بدون رشد کشاورزی دشوار است

در مراسم امضای قرارداد ساخت پروژه توسعه‌ای کشاورزی، آبیاری و دامداری از سوی وزارت کشاورزی افغانستان،بر توجه به بخش کشاورزی به منظور توسعه کشور تاکید شد

مطالب اخیر