مطالب مرتبط:

پولیس کابل در جرایم جنایی و اقتصادی دست دارد

شهروندان کابل از افزایش جرایم جنایی در شهر کابل شاکی هستند

مطالب اخیر