مطالب مرتبط:

دستآوردهای حکومت افغانستان سبب تعهد کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری شد

وزارت های اقتصاد و خارجه افغانستان می گویند، دستاوردهای اقتصادی دو سال گذشته و برداشتن گام های حکومت بخاطر خودکفایی این کشور سبب شد تا جامعه جهانی تعهد کمک ۱۵.۲ میلیارد دالر...

مطالب اخیر