مطالب مرتبط:

راه اندازی حشر پاک ‏کاری جاده شهید مزاری از وجود زباله ‏ها

رضاکاران دشت برچی، هدف از راه اندازی این حرکت را حمایت از نهادینه سازی فرهنگ تنظیف شهر و دعوت به مسوولیت پذیری بیشتر رهبری شهرداری، اداره حافظت از محیط زیست و سایر نهادها عنوان کردند.

مطالب اخیر