مطالب مرتبط:

هزاران بحرینی در منطقه «الدراز» تظاهرات کردند

هزاران بحرینی با برگزاری تظاهرات گسترده در منطقه «الدراز» شعارهایی را علیه رژیم آل خلیفه و سرکوبگری های این رژیم سر دادند

مطالب اخیر