مطالب مرتبط:

تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است

پیام آفتاب مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۴ خبر می‌دهند

مطالب اخیر