مطالب مرتبط:

'افزایش تلفات ۱۷.۸ درصدی غیرنظامیان افغانستان در سال ۹۴'

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سال ۱۳۹۴ این نهاد گفته که تلفات غیر نظامیان نسبت به سال قبل ۱۷۸ درصد افزایش یافته است ۷۲ درصد تلفات غیر نظامی توسط گروهای شورشی مخالف دولت انجام شده است

مطالب اخیر