مطالب مرتبط:

در حضورداشت رئیس‌جمهور غنی، تفاهمنامۀ احداث بند برق سروبی دوم امضا گردید

مطالب اخیر